สัมมนาครูคาทอลิก และองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 2010 ทางหน่วยงานคำสอน สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดสัมมนาครูคาทอลิกและองค์กรคาทอลิกขึ้น ในหัวข้อ "ครูคาทอลิกเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและความเชื่อ" ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา การสัมมนาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 มีครูจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 60 ท่าน

DSC_0002 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0015
DSC_0016 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0031 DSC_0033
DSC_0038 DSC_0042 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0056
DSC_0065 DSC_0066 DSC_0072 DSC_0142 DSC_0159
DSC_0163 DSC_0173 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0187
DSC_0189 DSC_0194 DSC_0199 DSC_0201 DSC_0207
DSC_0209 DSC_0212 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0249
DSC_0251 DSC_0262 DSC_0267 DSC_0271 DSC_0276
DSC_0278 DSC_0281 DSC_0284 DSC_0288 DSC_0289
DSC_0290 DSC_0294 DSC_0300 DSC_0302 DSC_0306
DSC_0313 DSC_0315 DSC_0317 DSC_0367 DSC_0372