ประชุมสมาชิกสภาภิบาล แขวงศรีราชา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2016 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ศรีราชา) คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสภาภิบาล แขวงศรีราชา เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมไปจัดทำแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยมีคุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ได้รายงานถึงผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011-2015 และคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ ได้ทำการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมในปัจจุบัน ภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานอภิบลาทั้ง 6 ด้าน เพื่อทำการวิเคราะห์จุดเน้น ทิศทางอภิบาลในระดับแขวง และทำการนำเสนอในที่ประชุม
DSC_0001 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0009
DSC_0011 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020
DSC_0021 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027
DSC_0030 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0060
DSC_0065 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0090
DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0107
DSC_0109 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115
DSC_0117 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0123 DSC_0135
DSC_0137 DSC_0148 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0166