ประชุมสมาชิกสภาภิบาล แขวงจันทบุรี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2016 ณ ห้องประชุมอาคารพระหฤทัย โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง จันทบุรี คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสภาภิบาล แขวงจันทบุรี เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมไปจัดทำแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยมีคุณพ่อ วัชรินทร์ สมานจิติ เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ได้รายงานถึงผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011-2015 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในครั้งนี้ จากนั้น คุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ ได้ทำการบรรยายถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานอภิบลาทั้ง 6 ด้าน เพื่อทำการวิเคราะห์จุดเน้น ทิศทางอภิบาลในระดับแขวง และทำการนำเสนอในที่ประชุม
DSC_0174 DSC_0175 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0184
DSC_0187 DSC_0194 DSC_0197 DSC_0201 DSC_0203
DSC_0205 DSC_0206 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212
DSC_0220 DSC_0242 DSC_0246 DSC_0250 DSC_0253
DSC_0254 DSC_0255 DSC_0261 DSC_0264 DSC_0274
DSC_0275 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0281 DSC_0282
DSC_0284 DSC_0287 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0290
DSC_0291 DSC_0298 DSC_0304 DSC_0308 DSC_0310
DSC_0319 DSC_0324 DSC_0326 DSC_0328 DSC_0333
DSC_0337 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0346 DSC_0349