ประชุมสมาชิกสภาภิบาล แขวงปราจีนบุรี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2016 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสภาภิบาล แขวงปราจีนบุรี เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมไปจัดทำแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยมีคุณพ่อ สุดเจน ฝ่นเรือง เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ได้รายงานถึงผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011-2015 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในครั้งนี้ จากนั้น คุณพ่อ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ได้รายงานถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านงานอภิบาลของแขวงปราจีนบุรี จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภายในแขง และคุณพ่อ อภิชิต ชินวงศ์ได้ให้การบรรยายถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานอภิบลาทั้ง 6 ด้าน เพื่อทำการวิเคราะห์จุดเน้น ทิศทางอภิบาลในระดับแขวง และทำการนำเสนอในที่ประชุม ปิดการประชุมด้วยการภาวนาพร้อมกัน
DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0018
DSC_0024 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0038
DSC_0039 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0054
DSC_0064 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0081 DSC_0082
DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0097
DSC_0104 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0115
DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122
DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0128
DSC_0132 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0147
DSC_0149 DSC_0152 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0164