ประชุมสมาชิกสภาภิบาล แขวงหัวไผ่
วันที่ 6 สิงหาคม 2016 ณ ห้องประชุม อาคารพระกุมารเยซู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสภาภิบาล แขวงหัวไผ่ขึ้น เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมไปจัดทำแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยมีคุณพ่อ สมจิตร พึ่งหรรษพร เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ได้รายงานถึงผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011-2015 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในครั้งนี้ จากนั้น คุณพ่อ นุพันธุ์ ทัศมาลี ได้รายงานถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านงานอภิบาลของแขวงหัวไผ่ จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภายในแขง และคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ ได้ให้การบรรยายถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานอภิบลาทั้ง 6 ด้าน ในแขวงนี้ ได้จัดกลุ่มพิเศษให้กับเยาวชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และทำการวิเคราะห์จุดเน้น ทิศทางอภิบาลในระดับแขวง พร้อมทั้งนำเสนอในที่ประชุม ปิดการประชุมด้วยการภาวนาพร้อมกัน
DSC_0005 DSC_0009 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022
DSC_0024 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034
DSC_0043 DSC_0044 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062
DSC_0068 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0079
DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0099
DSC_0110 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115
DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122
DSC_0126 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0136
DSC_0138 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0146
DSC_0151 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0162 DSC_0164