ประชุมสมาชิกสภาภิบาล แขวงสระแก้ว
วันที่ 20 สิงหาคม 2016 ณ ห้องประชุม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสภาภิบาล แขวงสระแก้วขึ้น เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมไปจัดทำแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยมีคุณพ่อ วีระชน นพคุณทอง เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ได้รายงานถึงผลการวิจัย การดำเนินงานตามแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011-2015 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในครั้งนี้ จากนั้น คุณพ่อ เอกภพ ผลมูล ได้รายงานถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านงานอภิบาลของแขวงสระแก้ว จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภายในแขง และคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ ได้ให้การบรรยายถึงสภาพความเป็นจริงทางด้านสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานอภิบลาทั้ง 6 ด้านร่วมแสดงความคิดเห็น และทำการวิเคราะห์จุดเน้น ทิศทางอภิบาลในระดับแขวง พร้อมทั้งนำเสนอในที่ประชุม ปิดการประชุมด้วยการภาวนาพร้อมกัน
DSC_0001 DSC_0003 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0011
DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019
DSC_0020 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0032 DSC_0036
DSC_0041 DSC_0045 DSC_0059 DSC_0069 DSC_0071
DSC_0077 DSC_0081 DSC_0092 DSC_0100 DSC_0108
DSC_0109 DSC_0118 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125
DSC_0127 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0134
DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0140
DSC_0141 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0155
DSC_0159 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0171
DSC_0173 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0180
DSC_0183 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0190 DSC_0191