ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 10 ธันวาคม 2016 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรล จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ ได้มีการประกาศใช้ แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 พร้อมทั้งมอบให้กับตัวแทนแต่ละวัด หน่วยงาน/องค์กร เพื่อนำไปดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนอภิบาลฯ ฉบับนี้ จะมีวาระในการดำเนินงาน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
IMG_4150 IMG_4154 IMG_4155 IMG_4158 IMG_4159
IMG_4161 IMG_4162 IMG_4163 IMG_4164 IMG_4165
IMG_4166 IMG_4167 IMG_4170 IMG_4171 IMG_4176
IMG_4180 IMG_4182 IMG_4183 IMG_4185 IMG_4187
IMG_4188 IMG_4202 IMG_4203 IMG_4204 IMG_4205
IMG_4207 IMG_4208 IMG_4209 IMG_4211 IMG_4213
IMG_4217 IMG_4224 IMG_4225 IMG_4227 IMG_4237
IMG_4243 IMG_4246 IMG_4247 IMG_4250 IMG_4251
IMG_4252 IMG_4253 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4256
IMG_4257 IMG_4258 IMG_4264 IMG_4267 IMG_4286
IMG_4288 IMG_4292 IMG_4304 IMG_4310 IMG_4343
IMG_4345 IMG_4350 IMG_4352 IMG_4354 IMG_4359
IMG_4362 IMG_4366 IMG_4378 IMG_4382 IMG_4399
IMG_4412 IMG_4425 IMG_4428 IMG_4434 IMG_4445
IMG_4448 IMG_4454 IMG_4458 IMG_4459 IMG_4463
IMG_4473 IMG_4477 IMG_4489 IMG_4492 IMG_4493
IMG_4499 IMG_4503 IMG_4520 IMG_4522 IMG_4524
IMG_4534 IMG_4543 IMG_4546 IMG_4551 IMG_4556