พิธีปลงศพ เปโตร เหงย ประทุมราช
วันที่ 4 ตุลาคม 2017 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดพิธีมิสซาปลงศพ เปโตร เหงย ประทุมราช บิดาของ คุณพ่อ สมนึก และ คุณพ่อสมภพ โดยมีคุณพ่อ สมภพ ประทุมราช เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมนจิต คณะสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้อง และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยจำนวนมาก
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005
DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010
DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015
DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020
DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025
DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035
DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040
DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050
DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055
DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060
DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065
DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070
DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075
DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080
DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085
DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090
DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095
DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100
DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105