งานชุมนุมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2018 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดให้มีงานชุมนุมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โอกาสวันแพร่ธรรมสากล โดยมี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานเปิดการชุมนุมในครั้งนี้ ภายในงานมีการแบ่งปันเรื่องบทบาทคริสตชนฆราวาส ในโลกปัจจุบัน จาก คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ และการเสวนาดำเนินรายการโดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ในช่วงบ่าย มีการบรรยาย เตรียมฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี โดย คุณพ่อเอนก นามวงษ์ จากนั้น พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้อานสาส์น วันคริสตชนคริสตชนฆารวาส คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว อ่านสาส์น วันแพร่ธรรมสากล และมีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการชุมนุม ในพิธี พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้ประกาศเริ่มการฟื้นฟูจิตในเตรียมฉลอง 75 ปี มิซังจันทบุรี อีกด้วย
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
061 062 063 064 065
066 067 068 069 070
071 072 073 074 075
076 077 078 079 080
081 082 083 084 085
086 087 088 089 090
091 092 093 094 095
096 097 098 099 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110