พระสงฆ์  :

ข้าแต่พระเยซูพระผู้ไถ่ พระทัยดีและกรุณาหาที่สุดมิได้ ลูกทั้งหลาย ขอถวายการเดินทางกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์นี้แด่พระองค์ โดยอาศัย พระนางมารี พระมารดาของพระองค์เป็นผู้เสนอ เพื่อให้การเดินทางกางเขนนี้ เป็นกิจใช้โทษบาปของลูกทั้งหลาย สมตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกประการเทอญ

ขอทรงดลบันดาลให้จิตใจของลูกทั้งหลาย ตรมตรอมด้วยความทุกข์ถึงบาป ขอประทานความสว่างให้สติปัญญาซึมซาบในผลร้าย ที่เกิดจากบาปโทษของลูก ขอทรงโปรดให้ลูกมีกำลังใจร่วมมหาทุกข์ทรมานกับพระองค์ โปรดให้ตาทั้งคู่ของลูก นองด้วยน้ำตาแห่งความทุกข์ถึงบาป อันเป็นปฐมเหตุแห่งมหาทรมาน อันแสนสาหัสของพระองค์ด้วยเทอญ

 

สัตบุรุษ  :  

กรุณาเถิดพระเจ้าข้า หากพระองค์ไม่ทรงพระเมตตาช่วยแล้ว ลูกทั้งหลายก็หาสามารถที่จะทำความดีอะไรแม้แต่น้อย ให้เป็นที่สบพระทัยของพระองค์ไม่ได้เลย ขอโปรดช่วยลูก ให้เดินทางกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยศรัทธา เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่วิญญาณของลูกทั้งหลายเทอญ
อาแมน