สถานที่ 6
นางเวรอนีกาเข้ามาเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า


     
<<สถานที่ 5   สถานที่ 7>>