แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 แผนกงานคำสอน และแผนกงานพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดการแข่งขันตอบคำถาม พระคัมภีร์ "หนังสืออพยพ" โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 30 ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 11 โรง จากโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลฯ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช จำนวน 3 โรงเรียน เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 จำนวนผู้เข้าแข่งขั้นทั้งสิ้น 90 คน
ผลการแข่งขัน ในระดับชั้นประถมปีที่1-3
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนดาราจรัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ผลการแข่งขัน ในระดับชั้นประถมปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเทวรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนดาราจรัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
ผลการแข่งขัน ในระดับมัธยมปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนดาราจรัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนเทวารักษ์
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 : โรงเรียนดาราจรัส
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 : โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี และโรงเรียนเทวรักษ์
DSC_0012 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0031 DSC_0036
DSC_0037 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0049 DSC_0050
DSC_0064 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073
DSC_0080 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0099
DSC_0102 DSC_0121 DSC_0129 DSC_0132 DSC_0136
DSC_0139 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0153 DSC_0155
DSC_0161 DSC_0163 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0175
DSC_0178 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0191 DSC_0194
DSC_0197 DSC_0200 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0211