งานชุมนุมผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ
วันที่ 1ธันวาคม 2019 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ โอกาสวันเอดส์โลก โดยใช้ชื่องานว่า "แสงแห่งหวัง พลังรักชีวิต" ภายในงาน มีการบรรยายเรื่องอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป พิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วย และพิธีบูชาของพระคุณ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีฯ มีการแสดงและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
IMG_2596 IMG_2598 IMG_2600 IMG_2602 IMG_2607
IMG_2608 IMG_2649 IMG_2676 IMG_2689 IMG_2699
IMG_2723 IMG_2725 IMG_2727 IMG_2728 IMG_2731
IMG_2733 IMG_2741 IMG_2750 IMG_2751 IMG_2752
IMG_2753 IMG_2771 IMG_2775 IMG_2780 IMG_2784
IMG_2785 IMG_2786 IMG_2790 IMG_2795 IMG_2797
IMG_2799 IMG_2803 IMG_2810 IMG_2822 IMG_2869
IMG_2873 IMG_2879 IMG_2880 IMG_2886 IMG_2889
IMG_2890 IMG_2894 IMG_2896 IMG_2907 IMG_2916
IMG_2919 IMG_2921 IMG_2922 IMG_2926 IMG_2929
IMG_2936 IMG_2938 IMG_2943 IMG_2967 IMG_2976
IMG_2981 IMG_2985 IMG_2990 IMG_2993 IMG_3005
IMG_3009 IMG_3012 IMG_3019 IMG_3040 IMG_3060