ฟื้นฟูจิตใจในพระเมตตา ประจำปี 2020
วันที่ 10 ตุลาคม 2020 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา ได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจในพระเมตตา ประจำปี 2020 ขึ้น เริ่มตั้งแต่เวลา8.30 น. คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เจ้าอาวาสได้กล่าวทักทาย พี่น้องสัตบุรุษที่เข้าร่วม และมีวจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อสมภพ แซ่โก จิตาธการ จากนั้น พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้พูดในหัวข้อเรื่อง "ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" ต่อด้วย พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้พูดถึงเรื่อง "พระเมตตาในสรรพสิ่งสร้าง" ในภาคบ่าย ซ.อุไรวรรณ พุมมี นำ Bibliodrama "สรรพสิ่งสร้างสรรเสริญพระเมตตา" และอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อภูรวัติ ศีราอริย ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ อวยพระพระจิต รับน้ำมันพระเมตตาและถ่ายภาพร่วมกัน
DSC_0049 DSC_0050 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0072
DSC_0073 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0088
DSC_0089 DSC_0093 DSC_0100 DSC_0107 DSC_0111
DSC_0115 DSC_0122 DSC_0142 DSC_0151 DSC_0152
DSC_0154 DSC_0155 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0162
DSC_0164 DSC_0165 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0175
DSC_0188 DSC_0191 DSC_0195 DSC_0204 DSC_0209
DSC_0214 DSC_0216 DSC_0220 DSC_0231 DSC_0232
DSC_0235 DSC_0238 DSC_0240 DSC_0246 DSC_0247
DSC_0250 DSC_0270 DSC_0276 DSC_0281 DSC_0283