สัมมนาผู้ทำงานฝ่ายสังคมในสังฆมณฑลจันทบุรี
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2021 ฌ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์ฯ ได้มีการสัมมนาผู้ทำงานฝ่ายสังคมในสังฆมณฑลขึ้น จากกรรมาธิการฝ่ายสังคม นำโดยคุณพ่ออภิชิต ชินวงค์ ผู้ช่วยพระสังมราชฝ่ายสังคมสังฆมณฑลจันทบุรี และทีมงานจากศูนย์สังคมพัฒนา การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น...คน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ลงทะเบียน และวจนพิธีกรรมเปิดเวลา 9.30 น. โดย พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมทั้งพบปะ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เวลา 11.00 น. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ มาให้ความรู้และแนวทางการทำงานของกรรมาธิการฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Caritas Thailand)
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ประธานกรรมการบริหารสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เนื้อหาทิศทางการทำงานด้านสังคมของสังฆมณฑลจันทบุรี เวลา 14.00 น. คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์ ผู้ช่วยพระสังมราชฝ่ายสังคมสังฆมณฑลจันทบุรี นำเสนอ และอภิปราย การประเมินแผนอภิบาล ด้านสังคมของสังฆมณฑลจันทบุรี คริสตศักราช 20 16 - 2020 (แผนอภิบาลด้านสังคม 7 ข้อ) รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง การทำงานร่วมกันในสังฆมณฑลจันทบุรี ก่อนภาวนาปิดการสัมมนาในครั้งนี้
DSC_0462 DSC_0463 DSC_0468 DSC_0469 DSC_0471
DSC_0472 DSC_0474 DSC_0477 DSC_0480 DSC_0481
DSC_0482 DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0489
DSC_0494 DSC_0497 DSC_0500 DSC_0508 DSC_0510
DSC_0514 DSC_0520 DSC_0530 DSC_0532 DSC_0533
DSC_0537 DSC_0539 DSC_0543 DSC_0546 DSC_0552
DSC_0554 DSC_0555 DSC_0556 DSC_0557 DSC_0558
DSC_0559 DSC_0560 DSC_0561 DSC_0562 DSC_0563
DSC_0564 DSC_0565 DSC_0566 DSC_0567 DSC_0570
DSC_0571 DSC_0573 DSC_0574 DSC_0578 DSC_0580
DSC_0581 DSC_0583 DSC_0585 DSC_0591 DSC_0610