ประชุมสภาอภิบาลและประกาศแผนอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021-2030
วันที่ 5 ธันวาคม 2022 ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้มีการประชุมสภาอภิบาล ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยมี พระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล รองผู้อำนวยการ เลขานุการ เหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายอภิบาล จากทุกวัด ทุกองค์กรในสังฆมณฑล เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

เวลา 9.30 น. เปิดการประชุมด้วยวจนพิธีกรรม โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จากนั้น เข้าสู่เนื้อหารที่ 1 ในหัวข้อ "จากสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี สู่ แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021-2013 โดยคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี และเนื้อหาที่ 2 ในเหัวข้อ "ความสำคัญและรายละเอียดของแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021-2030 โดยคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ภาคบ่าย(13.00น.) แบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อนำแผนอภิบาลฯ สู่ระดับแขวง/วัด และนำเสนอในที่ประชุม จากนั้น เป็นช่วง พระสังฆราชพบปะ/ปรึกษาสภาอภิบาล โอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมยินดีวันคล้ายวันเกิด(10 ธ.ค.)ของพระสังฆราช และปิดการประชุมด้วยพิธีมิสซาโดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี หลังพิธมิสซา พระสังฆราชได้ลงนามและประกาศใช้แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021-2030 พร้อมทั้งมองแผนอภิบาลฯ กับตัวแทนแต่ละวัด หน่วยงาน/องค์กร เพื่อนำไปดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนอภิบาลฯ ฉบับนี้ จะมีวาระในการดำเนินงานสินสุดในปี คริสตศักราช 2030
>>วจนพิธีกรรมเปิดและการประชุมสภาอภิบาล<<
>>รับชมพิธีมิสซาปิดและประกาศใช้แผนอภิบาลฯ ย้อนหลัง<<
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
061 062 063 064 065
066 067 068 069 070
071 072 073 074 075
076 077 078 079 080
081 082 083 084 085
086 087 088 089 090
091 092 093 094 095
096 097 098 099 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135