วันโมทนาคุณพระเมตตา ประจำปี 2023
วันที่ 26 สิงหาคม 2023 ณ วัดพระตรีเอกภาพ พัทยา ชลบุรี ได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจในพระเมตตา ประจำปี 2023 ขึ้น เริ่มตั้งแต่เวลา 8.45 น. ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อสมภพ แซ่โก จิตาธการ จากนั้น คุณพ่อเอนก นามวงษ์ แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง "พระเมตตาในพระคัมภีร์" ต่อด้วย การเสวนา "ประสบการณ์พระเมตตาในชีวิต" นำโดยคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ภาคบ่ายเริ่มด้วย bibliodrama "ก้าวไปด้วยกัน" โดยซิสเตอร์อุไรวรรณ พุมมี และทีมงานคณะรักกางเขน ต่อด้วยเรื่องของ "พระเมตตาของพระเจ้า เพื่อเราก้าวไปด้วยกัน" โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ หลังจากนั้นมีการตั้งศีลมหาสนิท ร่วมกันสวดภาวนาพระเมตตา รับศีลอภัยบาปก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีมิสซาโดย คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม เป็นประธานในพิธี
>>รับชมกิจกรรมย้อนหลัง (ภาคเช้า)<<
>>รับชมกิจกรรมย้อนหลัง (ภาคบ่าย)<<
DSC_0215 DSC_0217 DSC_0220 DSC_0231 DSC_0239
DSC_0257 DSC_0274 DSC_0278 DSC_0291 DSC_0345
DSC_0356 DSC_0360 DSC_0364 DSC_0368 DSC_0375
DSC_0530 DSC_0626 DSC_0635 DSC_0649 DSC_0661
DSC_0665 DSC_0680 DSC_0713 DSC_0722 DSC_0735
DSC_0754 DSC_0807 DSC_0883 DSC_0947 DSC_0995