ประชุมสัมนาสภาอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 11 ธันวาคม 2023 ณ อาคารสรรพปัญญา ห้องประชุมปรีชาญาณ 1 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้มีการประชุมสภาอภิบาล ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยมี พระสงฆ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล รองผู้อำนวยการ เลขานุการ เหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายอภิบาล จากทุกวัด ทุกองค์กรในสังฆมณฑล เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

เวลา 9.30 น. เปิดการประชุมด้วยวจนพิธีกรรม โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเข้าฐาน เพื่อรับฟังดูงานอภิบาลในแขวงต่างๆ ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ภาคบ่าย(13.00น.) แบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อนำแผนอภิบาลฯ สู่ระดับแขวง/วัด และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานสภาอภิบาล โดยผู้แทนจากวัดศรีราชา/แขวงสระแก้ว จากนั้นมีการพูดคุยแบ่งปัน จากกลุ่มเยาวชน และปิดการประชุมด้วยพิธีมิสซาโดยคุณพ่อ อดิศักดิ์ พรงาม ผู้บริหารสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
>>วจนพิธีกรรมเปิดการประชุมสภาอภิบาล<<
>>รับชมพิธีมิสซาปิดการประชุมสภาอภิบาลฯ ย้อนหลัง<<
DSC_0004 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0020
DSC_0024 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032
DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0039
DSC_0040 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046
DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0053a DSC_0054
DSC_0057 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0063
DSC_0064 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0071
DSC_0072 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082
DSC_0083 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088
DSC_0090 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0097
DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0104
DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0117
DSC_0127 DSC_0130 DSC_0134 DSC_0141 DSC_0142
DSC_0149 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154
DSC_0155 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0185
DSC_0198 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0209 DSC_0222